Probit

28 stycznia 2006 roku po pokonaniu w bara?owym pojedynku Marty Prze?dzieckiej arcymistrzyni Jolanta Zawadzka wywalczy?a w Trzebini tytu? Indywidualnej Mistrzyni Polski Kobiet w szachach, ale zacznijmy t? histori? od samego pocz?tku.....


  


Starsze rodze?stwo Joli - Magda i Sta? trenowa?o gr? szachy. Od najm?odszych lat Jola je?dzi?a wraz z ca?? rodzin? na szachowe turnieje, w ko?cu i ona zacz??a gra?.Ca?a trójka rozpocz??a zabaw? z tym sportem g?ównie dzi?ki trenerowi Krzysztofowi Krupie, który skutecznie zarazi? ich bakcylem szachowym. Klub MDK ?ródmie?cie prowadzi? zaj?cia szachowe, które odbywa?y si? w szkole podstawowej, do ktorej Jola ucz?szcza?a. Nie cieszy?y si? one du?ym zainteresowaniem, gdy? instruktor nie potrafi? prowadzi? zaj?? z dzie?mi. Krzysztof Krupa pojawi? si? dopiero w 1992 roku i od razu zaj?cia szachowe zacz??y cieszy? si? du?? popularno?ci?. Wtedy te? zacz?li na nie ucz?szcza? Magda i Sta?. Rok pó?niej do??czy?a do nich Jola.
    Pierwsze lata by?y bardziej zabaw? ni? nauka gry. ?aden z m?odych adeptów tej dyscypliny nie traktowa? szachów powa?nie. Dopiero awans w 1994 roku Stasia na indywidualne fina?y Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 spowodowa? zmian? w nastawieniu. Wówczas rodzice zatrudnili trenera aby wspomaga? rodzin? na indywidualnych zaj?ciach. Na ten okres  indywidualne zaj?cia z Krup? wspomaganym przez Tomka Motyla oraz Monik? Aksiuczyc. Pocz?tkowo wspó?praca nie uk?ada?a si? najlepiej, dosz?o nawet do tego, ?e trener chcia? zrezygnowa? z dalszych treningów mówi?c kategorycznie, ?e szachistka z Joli nie b?dzie. Na szcz??cie pozosta?o to w sferze hipotez, a pó?niej, gdy wyniki sportowe zrewidowa?y t? opini? by? zmuszony wycofa? swoj? opini?. W kwietniu 1994 roku na turnieju klasyfikacyjnym w klubie MDK ?ródmie?cie odnios?a swój pierwszy sukces - zdoby?a V kategori? szachow?.
    Miesi?c pó?niej Jola uczestniczy?a w swojej pierwszej powa?nej imprezie szachowej -  Mistrzostwach Polski Przedszkolaków, niestety bez wi?kszych sukcesów. Nast?pnie wzi??a udzia? w pierwszym w swoim ?yciu du?ym, otwartym, ogólnopolskim turnieju  w Jaros?awcu, nad morzem Ba?tyckim. Przez kolejne 3 lata uczestniczy?a w wielu turniejach we Wroc?awiu i Polsce, nie odnosz?c znacz?cych sukcesów. W tym czasie na lokalnej, wroc?awskiej arenie by?a dopiero trzeci? zawodniczk? w swojej kategorii wiekowej.

    Do fina?ów Mistrzostw Polski Juniorów zakwalifikowa?a si? po raz pierwszy w wieku dziesi?ciu lat w roku 1997. Niespodziewanie, zarówno dla ca?ej rodziny, jak i trenera Jola te mistrzostwa wygra?a. W nagrod?, jako najlepsza juniorka w swojej grupie wiekowej, zosta?a powo?ana na swoje pierwsze Mistrzostwa Europy, które odbywa?y si? w stolicy Estonii  Tallinie oraz na Mistrzostwa ?wiata we francuskim Cannes.
     Debiutuj?c w Tallinie Jola zagra?a bardzo dobrze i mia?a nawet szans? na zdobycie medalu. Po nieudanym pocz?tku, gdy przegra?a dwie pierwsze partie, wygra?a sze?? kolejnych i przed ostatni? rund? zajmowa?a trzecie miejsce. W ostatniej partii gra?a z prowadz?c? Gruzink?, Nan? D?agnidze. Po 10 minutach pojedynku Jola przesta?a gra? i zacz??a p?aka?. Okaza?o si?, ?e przeciwniczka wygl?da na du?o starsz? i ma przypi?ty identyfikator, z którego wynika?o, ?e powinna gra? w starszej grupie. Interwencje u s?dziów niczego nie wskóra?y i musia?a gra? dalej. Po pó? godzinie wracoci?a do szachownicy, nie by?a jednak ju? w stanie kontynuowa? pojedynku. Przegra?a i zaje?a ostatecznie ósme miejsce. Start w pierwszych swoich Mistrzostwach ?wiata w Cannes by? na miar? ówczesnych jej mo?liwo?ci. Zaj??a na nich 20 miejsce. 11. Kolejne zwyci?stwo w Mistrzostwach Polski Juniorów odnios?a Jola jako dwunastolatka w roku 1999 podczas zawodów w Wi?le. W zawodach tych zdecydowanie najlepsze okaza?y si? dwie wroc?awianki: Jola i Dominika Hermanowicz. O z?otym medalu zadecydowa? bezpo?redni pojedynek, w którym Joli uda?o si? ogra? przeciwniczk?

    Nied?ugo po mistrzostwach trener Krzysztof  Krupa zrezygnowa? z dalszego szkolenia Joli. W czerwcu rodzice zaproponowali wspó?prac? znanemu rosyjskiemu trenerowi, Micha?owi Kis?owowi, który odnosi? wiele sukcesów z juniorami i przez 10 lat by? trenerem kadry juniorów Rosji. Propozycj? wspó?pracy przyj?? mimo, ?e zawsze sobie przyrzeka?, ?e nie b?dzie wi?cej pracowa? z dziewczynami. Trwaj?ca przez 6 lat wspo?praca bynajmniej  nie by?a ?atwa. Trener by? profesjonalist? wyznaczaj?cym wysokie cele, dla którego kondycja fizyczna by?a równie wa?na jak wiedza szachowa. Pierwsze dwa lata wspó?pracy nie przynios?y ?adnych spektakularnych sukcesów. Pomimo post?p rankingowy, to jednak nie uda?o si? Joli zdoby? medalu na ?adnych z rozgrywanych Mistrzostw Polski. Prze?om nast?pi? w drugiej po?owie 2001 roku. Najpierw na mi?dzynarodowym turnieju w Polanicy Zdrój Jola zosta?a najlepsz? kobiet? oraz zdoby?a norm? na Mistrzyni? Mi?dzynarodow?, a pó?niej zaj??a czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy oraz szóste na Mistrzostwach ?wiata. Na obu zawodach do zdobycia medalu zabrak?o odrobiny szcz??cia. 
    Rok 2002 zaowocowa? bardzo dobrymi wyst?pami w wielu turniejach oraz du?y progres rankingowy. Szczytowym osi?gni?ciem by?o zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy Juniorów w Peniscoli (Hiszpania). Pierwsze miejsce zaj??a  francuska zawodniczka, Marie Sebag, z która Joli by?o dane zmierzy? si? wiele razy w pó?niejszych rywalizacjach.
Na Mistrzostwach ?wiata, które odby?y si? w Heraklionie na Krecie medal przegra?a  punktami pomocniczym i zajela pi?te miejsce. Rok sko?czy?a z wysokim rankingiem wynosz?cym 2335 punktów ELO. Kolejny rok równie? rozpocz?? si? dobrze. Zapocz?tkowa?a go wygrana na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 w Krynicy oraz wywalczenie pierwszej normy arcymistrzowskiej podczas turnieju wielkanocnego we Frydku-Mistku w Czechach. Pó?niej by?o jednak gorzej. Spowodowane by?o to ci??kim treningiem nad szachami, który pozbawi? jej ?wie?o?ci w grze. Branie udzia?u w wielu zgrupowaniach, turniejach i mistrzostwach spowodowa?o wiele pora?ek i spadek rankingu o ponad sto punktów. Wiele osób zacz??o sugerowa?, ?e mo?liwo?ci trenera Mikhaila Kis?owa si? wyczerpa?y i trzeba pomy?le? o nowym szkoleniowcu. Jola te? mia?a ju? do?? tej ci??kiej pracy, lecz zdecydowa?a si? kontynuowa? wspó?prac? jeszcze przez kolejny  rok.